Urząd Miejski w Chojnicach - Przetargi na nieruchomości miejskie

Powrót

Przetarg na zbycie nieruchomości miejskich - 12.10.2017 - ul.Asnyka, Leśmiana

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

ogłasza

przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł
58/17Chojnice, ul. Asnyka. Działka nr 3148/2 o pow. 4 030 m², zapisana
w KW SL1C/00009685/2. Działka znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług. Na działce znajdują się nierówności terenu z nawiezieniami gruzu.
500 000 25 000

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24 lipca 2017r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 października 2017r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Wadium na powyższy przetarg należy wpłacić do dnia 9 października 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008