Urząd Miejski w Chojnicach - Przetargi na nieruchomości miejskie

Powrót

Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 5.09.2017 - ul. Leśna, ul. Derdowskiego, ul. Ustronna, ul. Obrońców Chojnic

Chojnice, dn. 17 lipca 2017r.

GN.6840.1.5.2017

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

1.przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych:

Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

Nr

  oferty

Położenie, opis, przeznaczenie terenu

Cena

wywoław.

zł brutto

Wadium

90/17

Chojnice, ul. Leśna. Działka nr 4535/7 o pow. 660 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/21 w działce nr 4535/15 zapisanej w KW SL1C/00003817/5

68 000

4 000

91/17

Chojnice, ul. Leśna. Działka nr 4535/8 o pow. 660 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/21 w działce nr 4535/15 zapisanej w KW SL1C/00003817/5

67 000

4 000

92/17

Chojnice, ul. Leśna. Działka nr 4535/9 o pow. 690 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/21 w działce nr 4535/15 zapisanej w KW SL1C/00003817/5

55 000

3 000

Działki objęte są umową dzierżawy zawartą do dnia 31 października 2017r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 września 2017r. o godz. 9.00 w sali nr 408
Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 

2.przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr

oferty

Położenie, opis, przeznaczenie terenu

Cena

wywoław.

zł brutto

Wadium

89/17

Chojnice, ul. Derdowskiego. Działka nr 2590/1 o pow. 845 m², zapisana
w KW SL1C/00019589/2. Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług

160 000

8 000

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 września 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 408
Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 

3.przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych:

Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

Nr

 oferty

Położenie, opis, przeznaczenie terenu

Cena

wywoław.

zł brutto

Wadium

58/17

Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5244 o pow. 682 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

68 000

4 000

59/17

Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5245 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

60 000

3 000

76/17

Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5262 o pow. 600 m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

60 000

3 000

77/17

Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5263 o pow. 600  m², zapisana
w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3

60 000

3 000

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21 czerwca 2017r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 września 2017r. o godz. 10.30 w sali nr 408
Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 

 

 

4. przetarg na sprzedaż na własność n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr

  oferty

Położenie,

opis,

przeznaczenie terenu

Cena

wywoław.

zł brutto

Wadium

66/15

Chojnice, ul. Obrońców Chojnic. Działka nr 506/276 o pow. 10 m², zapisana w KW SL1C/00021856/2. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług.

3 500

200

Przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywaną nieruchomością.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 30 sierpnia 2017r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 4 września 2017r.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21 czerwca 2017r.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 5 września 2017r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 

5. przetarg na sprzedaż na własność n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr

  oferty

Położenie,

opis, przeznaczenie terenu

Cena

wywoław.

zł brutto

Wadium

   17/16

 

Chojnice, ul. Bałuckiego. Działka nr 49/9 o pow. 125 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2. Przeznaczenie: Teren pod zabudowę mieszkaniową i usługi. Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony.

8 000

 400

Przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywaną nieruchomością.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 30 sierpnia 2017r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 4 września 2017r.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21 czerwca 2017r.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 5 września 2017r. o godz. 11.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 

6.przetarg na sprzedaż na własność n/w nieruchomości niezabudowanej:

Nr

  oferty

Położenie,

opis,

przeznaczenie terenu

Cena

wywoław.

zł brutto

Wadium

88/17

Chojnice, Aleja Bayeux. Działka nr 521/55 o pow. 214 m², zapisana w KW SL1C/00021856/2. Teren zabudowy usługowej.

47 000

 

3 000

Przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywaną nieruchomością.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 30 sierpnia 2017r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 4 września 2017r.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 5 września 2017r. o godz. 12.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na powyższe przetargi należy wpłacić do dnia 30 sierpnia 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.  W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej  www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008