Urząd Miejski w Chojnicach - Przetargi na nieruchomości miejskie

Powrót

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych 28.08.2017 - ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Morska

Chojnice, dn. 17 lipca 2017r.

GN.6840.1.6.2017

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości niezabudowanych:

Nr

  oferty

Położenie, opis, przeznaczenie terenu

Cena

wywoław.

zł brutto

Wadium

66/15

Chojnice, ul. Gryfa Pomorskiego. Działka nr 237/655 o pow. 3 049 m², zapisana w KW SL1C/00031642/2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Przez działkę przebiega podziemna i nadziemna instalacja średniego napięcia. Roczna opłata z tytułu prawa użytkow. wieczystego gruntu wynosi 1 781,30 zł.

80 000

4 000

67/15

Chojnice, ul. Morska. Działka nr 4617 o pow. 7 966 m², zapisana w KW SL1C/00030751/2. Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej. Przez działkę przechodzą dwie napowietrzne linie energetyczne 15kW i 110 kW oraz projektowana przy wschodniej granicy podziemna linia nn. Roczna oplata z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 4 637,77 zł.

216 000

11 000

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21 czerwca 2017r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na powyższy przetarg należy wpłacić do dnia 23 sierpnia 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.  W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej  www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008